• <dd id="ebkbk"></dd><em id="ebkbk"><acronym id="ebkbk"><input id="ebkbk"></input></acronym></em>
  <tbody id="ebkbk"></tbody>

  孫德藥材網
  手機端
  首頁 > 中藥養生>詳情

  解釋名詞術語:疏

  來源: admin 發布于:2021-09-30 23:28:57

  疏 shū (1) ㄕㄨˉ (2) 去掉阻塞使通暢:~導?!??!??!猓╦i?)。 (3) 分散:~散。仗義~財。 (4) 事物間距離大,空隙大,與“密”相對:~密?!??!??!珪??!??!洌╨u?)。稀~。天網恢恢,~而不漏。 (5) 不親密,關系遠的:親~?!h。 (6) 不細密,忽略:~忽。 (7) 空虛:志大才~。 (8) 不熟悉:生~。 (9) 粗劣:~食?!c。 (10) 古同“蔬”,蔬菜。 (11) 分條說明的文字:上~(臣子向帝王分條陳述的意見書)。奏~。注~(對古書的注解和對注解的注釋)。 (12) 僧道拜懺時所焚化的祝告文。 (13) 姓。 (14) 鄭碼:XIZN,U:758F,GBK:CAE8 (15) 筆畫數:12,部首:疋,筆順編號: -------------------------------------------------------------------------------- 疏 疎 shū 〔動〕 (1) (會意?!榜狻庇型ǖ囊馑?。本義:疏導,開通) (2) 同本義 [dredge] 疏,通也?!墩f文》。疋者,破包足動也。孕則塞,生則通。因轉注為開通分遠之誼,俗字作疎,故漢疏廣之后,隱其半為束氏。 疏為川谷,以導其氣?!秶Z·周語》。注:“通也?!? 禹疏九河?!睹献印る墓稀? 疏為川瀆、溝洫、陂池?!读谠短煺f》 水之利害,自古而然。禹疏溝洫,隨山浚川?!妒酚洝ず忧潯? (3) 又如:疏決(疏浚;開通);疏漏(漏水);疏源(疏通水源);疏瀹(疏浚,疏通);疏辟(疏通開浚);疏滌(疏浚清理;疏通清除);疏治(疏通治理);疏鑿(打通阻塞,使流暢無阻) (4) 分開; 分散 [scatter] 知伯圍襄子于晉陽,襄子疏隊而擊之,大敗知伯?!痘茨献印さ缿? 疏石蘭兮為芳?!断娣蛉恕? (5) 又如:疏分(猶瓜分);疏析(分開;隔開);疏索(分散;離散);疏逸(散失);疏越(疏散) (6) 分賜,分給 [reward] 疏爵分祿以褒賢?!尔}鐵論·毀學》 (7) 又如:疏封(分封。帝王把土地或爵位分賜給臣子);疏爵(分封爵位) (8) 清除;排除 [clear away] 教之樂,以疏其穢,而鎮其浮?!秶Z·楚語》 (9) 又如:疏決(清除積滯、疏通管道);疏整(疏理整頓);疏瀹(洗滌沐浴);疏林(修剪林木的枝條);疏剔(清理剔除) (10) 雕刻,畫飾 [engrave] 趙主父令工施釣梯而緣播吾,刻疏人跡其上?!俄n非子·外儲說左上》 (11) 又如:疏玉(玉雕繪飾);疏柱(刻鏤彩畫的柱子);疏鏤(雕刻) (12) 分條記錄或分條陳述 [record] 撫軍大悅,以金籠進上,細疏其能?!读凝S志異·促織》 (13) 又如:疏名(分別署名);疏舉(逐條列舉);疏記(分條記載);疏條(逐條陳述) (14) 疏忽;粗疏 [neglect;slack;be inattentive] 有疏,則為強國制也?!俄n非子·五蠹》 (15) 又如:疏懶(散漫;疏忽);疏略(疏忽大意);疏虞(疏忽;差錯);疏防(疏于防備);疏遺(疏忽遺漏);疏懶(松懈;懈怠);疏簡(散慢,隨便);疏庸(疏懶;懶散);疏惰(疏懶;懶散) (16) 注釋,解釋 [note;explain] 不能誦疏與注,一切棄之?!帷杜c權德輿書》 《莊子義疏》八卷?!端鍟そ浖尽? 恐不可戶說,輒以是疏先焉?!鳌ば旃鈫ⅰ陡适硎栊颉? (17) 疏遠,不親近 [distant;not intimate]。亦指離間,使疏遠 疏屈平而信上夫大夫,令嚴子蘭?!妒酚洝でZ生列傳》 非疏骨肉愛過客也,多少之心異也?!俄n非子·五蠹》 (18) 又如:疏慢(疏遠而怠慢);疏闊(疏遠);疏異(新鮮別致之意);疏落(疏遠;冷落);疏木(疏遠);疏外(疏遠見外);疏斥(疏遠排斥) 詞性變化 -------------------------------------------------------------------------------- 疏 shū 〔形〕 (1) 稀疏;稀少 [sparse] 疏,闊也?!队衿? 天網恢恢,疏而不失?!独献印? 以疏為美,密則無態?!徸哉洹恫∶佛^記》 疏條交映,有時見日?!端囄念惥邸蔷づc朱元思書》 窗外疏梅篩月影,依稀掩映?!濉ち钟X民《與妻書》 (2) 又如:疏闊(遠離;不在一起);疏少(稀少);疏微(稀少);疏班(稀疏地布列);疏細(稀疏而纖細);疏網(稀疏的網。喻寬大的法律) (3) 粗略;不周密 [coarse;rough] 其于計疏矣?!妒酚洝し饿虏虧闪袀鳌? (4) 又如:疏野(粗略草率);疏鹵(粗疏輕率);疏悟(粗疏不順人情);疏庸(粗疏平庸);疏率(粗疏輕率;粗略草率);疏傲(粗疏傲慢);疏愚(粗疏笨拙) (5) 粗糙。亦指糙米 [coarse;rough;crude] 彼疏斯粺,胡不自替?——《詩·大雅·召旻》 (6) 又如:疏水簞瓢(粗糙的飲食,簡陋的食具);疏茹(泛指粗食);疏食(粗糲的飯食,糙米飯);疏薄(粗糙簡單的飯食);疏條(粗壯的枝條) (7) 久;長遠 [long;distant] 且王者之不作,未有疏于此時者也?!睹献印? (8) 又如:疏豁(疏闊。久別);疏曠(遠離;遠隔);疏逖(指荒遠之地) (9) 迂闊;不切實際 [broad;vast] 雖有區區之意,亦已疏矣?!怠杜c山巨源絕交書》 (10) 又如:疏內(迂闊而木訥);疏介(迂闊耿介);疏澀(迂闊拘謹);疏凝(迂闊固執)疏野(曠野);疏豁(開闊;敝亮);疏妄(虛妄不實);疏網(虛妄不實) 疏 shū 〔名〕 (1) 遠親。泛指關系疏遠的人 [distant relative] 故饑歲之春,幼弟不餉;穰歲之秋,疏客必食?!俄n非子·五蠹》 (2) 又如:疏房(即遠族,遠房);疏宗(遠房宗族);疏客(關系疏遠的客人);疏喪(關系疏遠者或遠宗、遠親的喪事);疏屬(遠宗;旁系親屬);疏從(指堂房親屬);疏族(遠族;遠親) (3) 奏章。亦指上奏章 [memorandum to the emperor] 寰再上疏丑詆,瑞亦屢疏乞休,慰留不允?!睹魇贰ずH饌鳌? (4) 又如:疏封(奏疏;奏章);疏草(即疏稿。奏章的草稿);疏直(上疏直陳);疏奏(臣下向帝王上本進言);疏陳(上疏陳述) (5) 書信 [letter] 雖書疏往返,未足解其勞結(思念之苦)?!茇А杜c吳質書》 (6) 僧道拜懺時所焚化的祈禱文 [words] 今日是員外生辰,小道送疏在此?!毒┍就ㄋ仔≌f·志誠張主管》 (7) 又如:疏頭(舊時向鬼神祈福的祝文) (8) 舊時募化用的簿冊 [book]。如:疏引(舊時募捐簿前的簡短的說明文字);疏簿(僧道化緣的本子) 常用詞組 -------------------------------------------------------------------------------- 疏財仗義 shūcái-zhàngyì [be generous in aiding needy people] 講義氣,拿出錢來幫助別人 救困扶危、疏財仗義 疏財重義 shūcái-zhòngyì [disburse money in public cause] 散財給人,看重義氣。指慷慨解囊,扶危濟困 疏淡 shūdàn (1) [sparse and thin]∶稀疏;不濃密 梅花疏淡多姿 (2) [distant]∶疏遠淡漠 由于志趣不同,他倆的關系漸漸疏淡了 疏導 shūdǎo (1) [dredge] (2) 使淤塞的水流或阻塞的道路暢通 疏導交通 疏導乘客 (3) 也比喻開導、打通人的思想 疏導思想 疏放 shūfàng (1) [self-indulgent]∶任性而為,不檢點 欲填溝壑唯疏放,自笑狂夫老更狂?!鸥Α犊穹颉? (2) [unconventional]∶指文章不受常格拘束 詞氣疏放 疏忽 shūhu [carelessness;overlook] 粗心大意 疏忽就可能造成事故 疏忽大意 shūhu-dàyì [neglectful] 經常不集中注意力的,粗心的 告訴護士,手術中萬萬不可疏忽大意 疏忽職守 shūhu-zhíshǒu [asleep at the switch;be negligent of one's duties] 不盡責;失職 疏剪 shūjiǎn [prune off] 把樹上生長過密的或不需要的枝條剪掉 疏解 shūjiě (1) [mediate]∶疏通調解 從中疏解 (2) [mitigate]∶疏導,疏散 疏解這個地區的積壓客流 疏浚 shūjùn [dredge and deepen] 疏通淤塞的河道、港口 為了船的吃水,港口仍在疏浚 疏開 shūkāi [disperse;deploy] 使分散;指使在大面積內疏散開 疏開隊形 疏闊 shūkuò (1) [poorly-conceived]∶粗略;不周密 天下初定,制度疏闊?!稘h書·賈誼傳》 (2) [distant]∶迂闊;不切合實際 疏闊之言 (3) [a long separation]∶久別 疏闊思良會 (4) [stand off]∶疏遠;不親密 兄弟疏闊 (5) [scattered and spacious]∶稀疏寬闊 最下層的拱門簡單疏闊,是載重的樣子?!锻崴埂? 疏理 shūlǐ (1) [explain]∶闡明義理,分辨事理 (2) [sort out]∶整理;清理 疏理典籍 疏漏 shūlòu [slip] 疏忽遺漏 計劃匆促擬成,難免有疏漏之處 疏落 shūluò [scattered] 稀疏零落;稀稀落落 疏落的晨星 疏密 shū-mì (1) [density]∶稀疏與稠密 疏密不勻的排列 (2) [distant and close]∶疏遠與親密 不間疏密 (3) [loose and solid]∶松散與堅密 地有疏密,則不能無差忒?!蚶ā秹粝P談》 疏苗 shūmiáo [thinning] 按照一定的株距去掉過密的植株 疏淺 shūqiǎn (1) [meagre]∶粗疏淺薄 思慮疏淺 (2) [alienate]∶疏遠;不深厚 關系疏淺 疏散 shūsàn (1) [disperse]∶把集中的或稠密的分散開 疏散人口 (2) [scattered]∶稀疏而分散;疏落 這一帶比較荒涼,只有些疏散的村落 疏失 shūshī [careless mistake] 疏忽;失誤 搞會計工作可不能有半點疏忽 疏疏朗朗 shūshū-lǎnglǎng [sparse] 稀疏 鄉下人為了明天的工作,熬不得夜,早都睡覺去了,疏疏朗朗的站著的不過是幾十個本村和鄰村閑漢?!斞浮渡鐟颉? 疏松 shūsōng (1) [loosen]∶使松散 疏松土壤 (2) [loose]∶松散 土質疏松 疏通 shūtōng (1) [dredge]∶清除阻塞,使水流或交通暢通 疏通田間的排水溝 (2) [mediate between two parties]∶調解雙方的爭執;消除相互隔閡 疏脫 shūtuō (1) [rough]∶粗疏;不精細 (2) [the court is careless so that a criminal escapes punishment]∶舊時法律指因疏忽而致犯人逃脫 疏懈 shūxiè [careless and sluggish] 疏忽松懈 他工作一直認真,一點不疏懈 疏遠 shūyuǎn [stand off] 關系、感情不親近,冷淡 她的孩子們和她疏遠了 ----------------- 【中醫名詞】疏 ①稀疏。引伸為很少?!端貑?著至教論》:“雷公曰:臣治疏愈?!?②指生疏者,與“親”相對?!端貑?陽明脈解》:“陽盛則使人妄言罵詈,不避親疏而不欲食?!?③疏通?!端貑?痹論》:“其不痛不仁者,病久入深,榮衛之行澀,經絡時疏,故不通(痛)?!?④粗疏?!鹅`樞?五變》:“內不堅,腠理疏,則善病風?!?⑤“躁”字之誤。指脈躁動不安?!鹅`樞?終始》:“人迎一盛,瀉足少陽而補足厥陰,二瀉一補,日一取之,必切而驗之,疏取之上,氣和乃止?!保〒短亍肪硎娜擞}口診及楊上善注,“疏”當作“躁”。)⑥遲,慢,指脈搏跳動緩慢?!鹅`樞?根結》:“予之短期者,乍數乍疏也?!?⑦疏導,疏通?!端貑?至真要大論》:“疏其血氣,令其條達,而致和平?!雹啵╯hù)分條陳述。如《素問?疏五過論》。

  網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場。
  国产亚洲精aa在线看,亚洲高清免费视频,日韩欧美中文在线,欧美精品国产一区二区

 • <dd id="ebkbk"></dd><em id="ebkbk"><acronym id="ebkbk"><input id="ebkbk"></input></acronym></em>
  <tbody id="ebkbk"></tbody>